Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Kodeks przeciw przemocy

1. Szanujemy się wzajemnie, aby spędzać czas przyjemnie.
2. Zwracamy się do siebie nawzajem w sposób kulturalny i używamy zwrotów grzecznościowych.
3. Sytuacje konfliktowe rozwiązujemy poprzez rozmowę.
4. Słuchamy uważnie tego, co inni mają do powiedzenia.
5. Pracujemy, uczymy się i bawimy w atmosferze spokoju i zrozumienia.
6. Szanujemy własność swoją i innych.
7. Pamiętamy, że każdy ma prawo do własnego zdania.
8. Pracujemy i bawimy się razem.
9. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
10. Reagujemy na agresywne zachowania innych.
11. Bronimy pokrzywdzonych i pomagamy każdemu, kto tego potrzebuje.
12. Informujemy nauczyciela o każdej zaistniałej sytuacji przemocy jaką zauważyliśmy.
13. Mamy prawo do zadośćuczynienia za wyrządzoną krzywdę.
14. Przestrzegamy regulaminów obowiązujących w świetlicy.

Informacje przygotowała p. Anna Jekiełek
na stronie opublikowała Agata Ziemek