Szkoła Podstawowa nr 340
im. Profesora Bogusława Molskiego w Warszawie

Procedury

 1. pobierz załącznik: Procedura zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych oraz usprawiedliwiania nieobecności uczniów
 2. pobierz załącznik: Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia w szkole
 3. pobierz załącznik: Szczegółowa procedura odbierania dzieci z placówki
 4. pobierz załącznik: Procedura postępowania w przypadku nie odbierania dziecka z placówki przez rodziców / prawnych opiekunów
 5. pobierz załącznik: Procedura postępowania w sytuacji próby odbierania dziecka przez rodzica / prawnego opiekuna, wobec którego istnieje domniemanie, że może znajdować się pod wpływem alkoholu/narkotyków
 6. pobierz załącznik: Procedura postępowania z uczniem chorym
 7. pobierz załącznik: Procedura postępowania w sytuacji ucieczki ucznia z klasy w czasie lekcji
 8. pobierz załącznik: Procedura postępowania pracowników szkoły w sytuacji zagrożenia uczniów demoralizacją
 9. pobierz załącznik: Procedura postępowania w przypadku bójki
 10. pobierz załącznik: Polityka ochrony dzieci
 11. pobierz załącznik: Procedury postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku podczas wycieczki
 12. pobierz załącznik: Procedura w razie zaginięcia ucznia podczas wycieczki szkolnej
 13. pobierz załącznik: Procedura postępowania w przypadku wypadku autokaru podczas wycieczki szkolnej
 14. pobierz załącznik: Procedury postępowania w przypadku choroby ucznia podczas wycieczki
 15. pobierz załącznik: Procedura postępowania w przypadku wystąpienia awarii autokaru podczas wycieczki szkolnej
 16. pobierz załącznik: Procedury postępowania w sytuacji choroby kierownika wycieczki szkolnej jedno i wielodniowej
 17. pobierz załącznik: Procedury zwalniania uczniów z zajęć edukacyjnych oraz usprawiedliwiania nieobecności uczniów
 18. pobierz załącznik: Procedury postępowania z uczniem będącym pod wpływem alkoholu lub środków uzależniających podczas wycieczki
 19. pobierz załącznik: Procedura reagowania w przypadku uzyskania informacji o cyberprzemocy
 20. pobierz załącznik: Polityka bezpieczeństwa internetowego